Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Weer een stapje verder
Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Weer een stapje verder

Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Weer een stapje verder

In de vorige nieuwsbrieven hebben we verteld dat we bezig zijn om te kijken of kleinschalige nieuwbouw een oplossing is voor de problemen rond het MFC. We zijn nu weer een klein stapje verder. We hebben nu de eerste schetsen van een mogelijke, nieuwe, veel kleinere accommodatie. En die schetsen willen we als projectgroep graag met jullie delen. Maar let op: de schetsen die we delen zijn niet het definitieve ontwerp. Dit is een zogenaamd tussenbeeld. En dit tussenbeeld is bedoeld om iedereen een beeld te geven waar we nu met elkaar aan denken.

Door kleinschalige nieuwbouw kunnen we waarschijnlijk onze voorzieningen behouden

Nieuwbouw is een oplossing die iedereen – dat is: alle gebruikers van het MFC – pijn gaat doen. Want de nieuwe accommodatie zal echt veel kleiner zijn dan het huidige MFC-gebouw. (Waarschijnlijk 3x zo klein.) Maar door afscheid te nemen van het huidige gebouw en door te kiezen voor kleinschalige nieuwbouw, kunnen we waarschijnlijk wel de belangrijkste voorzieningen voor ons dorp behouden en kunnen we de komende jaren (eindelijk) zonder zorgen vooruit. En daar gaat het ons uiteindelijk om.

Onze basisvoorzieningen willen we behouden

De belangrijkste of basisvoorzieningen die we willen behouden zijn in ieder geval:

  • Kleedruimten en een kantine voor de sport (voetbal, korfbal, gym, volleybal, tennis)
  • Binnensportruimte (gymzaal of sporthal)
  • Ruimten voor de verschillende dorpshuisfuncties
  • Ruimte voor Buitenschoolse Opvang (BSO)

Als het even kan proberen we ook de fitness mee te nemen in de nieuwe accommodatie. We hopen dat dit lukt.

We hebben in de afgelopen weken overeenstemming met elkaar bereikt

In de afgelopen weken hebben we als projectgroep veel vergaderd en gediscussieerd. De belangen van de verschillende groepen lopen soms uiteen. Uiteindelijk hebben we met elkaar een lijst opgesteld met daarop alle eisen waaraan een nieuwe accommodatie moet voldoen. In die eisenlijst kunnen alle vertegenwoordigers van de verschillende groepen in ons dorp zich vinden. Dat is voor ons als projectgroep belangrijk. Want we willen dit echt met elkaar als mienskip doen. Nadat we het als projectgroep eens waren over de lijst met eisen, hebben we een architect gevraagd om ons te helpen bij het vertalen van onze eisen naar een concreet ontwerp. En in de afgelopen weken zijn we zo met behulp van een architect tot een mogelijke indeling en een eerste schets van een mogelijke accommodatie gekomen.

We kiezen bewust voor een kleinschalige accommodatie

We kiezen met elkaar heel bewust voor een kleinschalige accommodatie, omdat we denken dat we een kleine accommodatie wél zelf kunnen betalen en ook de komende jaren helemaal zelf en zonder zorgen kunnen beheren.

Wat er de komende tijd gaat gebeuren

Nu hebben we de eerste schetsen. Hoe gaan we nu verder? Op donderdag 14 december 2023 gaan we nu eerst naar de gemeenteraad. Daar vertellen we de gemeenteraad wat we de afgelopen maanden (samen met het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtenarij) hebben gedaan. Ook laten we dan de eerste schetsen van een mogelijke, nieuwe en kleinschalige accommodatie zien. Nadat we de gemeenteraad hebben bijgepraat, gaan we als projectgroep kijken of we echt met elkaar voor een nieuwe en kleinschalige accommodatie willen gaan. (Dat hebben we dus nog niet definitief besloten!) We kijken dan onder andere naar de manier hoe we die accommodatie willen en kunnen organiseren. En we kijken dan ook of we de nieuwe accommodatie echt kunnen betalen. Want dat is voor ons een harde eis. We willen nooit meer zo afhankelijk van de gemeente zijn als in de afgelopen jaren als gevolg van het huidige MFC. We willen zelf onze voorzieningen vormgeven. En we willen dat ook zonder zorgen doen. Zodat we met elkaar al onze energie in het functioneren van onze mienskip kunnen steken. Als we met elkaar tot de conclusie komen dat een nieuwe, kleinschalige accommodatie voor eens en altijd een goed einde maakt aan de problemen waar we nu al jarenlang mee worstelen als mienskip, zullen we de gemeente adviseren om deze accommodatie te bouwen. Uiteindelijk is het dan aan de gemeenteraad om te beslissen of deze accommodatie er komt. We verwachten op dit moment dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 hierover een besluit kan nemen.

Het was spannend en het is spannend; maar we zijn nu dicht bij een oplossing

Het was en is spannend of we met elkaar tot een oplossing voor de problemen rond het MFC kunnen komen. Maar als leden van de projectgroep hebben we er nu goede hoop op dat we met elkaar een oplossing gaan vinden waar uiteindelijk iedereen – hoe pijnlijk het soms ook is – zich in kan vinden. Maar of we die oplossing echt hebben gevonden is pas zeker als het echt zover is.

We zijn blij met de rol van de gemeente

In deze nieuwsbrief willen ook een keer opmerken dat we het prettig vinden hoe de gemeente met ons optrekt. We werken echt samen met de gemeente aan een oplossing. Het wederzijds vertrouwen is in de afgelopen maanden langzaam maar zeker gegroeid. Dat is wel eens anders geweest en daarom willen we dit voor deze keer ook eens zeggen.

De eerste schetsen

Voordat we de tekeningen tonen, nog een laatste toelichting: Op de tekeningen zien jullie een accommodatie waarbij alles zich op de begane grond bevindt. Er zijn dus geen verdiepingen meer. In vergelijking met het huidige MFC is de nieuwe accommodatie ruim 3x kleiner. Het enige dat groter is in dit ontwerp is de sporthal. We kiezen voor een sporthal omdat er dan meer ruimte is voor meerdere sporten (waaronder korfbal). Ook is een sporthal beter te exploiteren.

Let op: Deze tekeningen zijn niet het definitieve ontwerp. Dat volgt pas als de gemeenteraad akkoord gaat met het bouwen van een nieuwe accommodatie. Deze tekeningen laten ons dus vooral zien hoe de nieuwe accommodatie er misschien uit kan gaan zien. Daarbij helpen de tekeningen ons ook om met elkaar tot de conclusie te komen of een nieuwe, kleinschalige accommodatie een oplossing voor onze problemen biedt.

14 december 2023 vergadert de gemeenteraad

Tot slot, iedereen die wil is van harte welkom om op 14 december 2023 mee te gaan naar het gemeentehuis in Dokkum. Dan praten we de gemeenteraad bij over waar we nu staan. (Let op: de gemeenteraad neemt dan nog geen beslissing. Dat is op zijn vroegst pas in maart 2024.) De vergadering van de gemeenteraad begint aanstaande donderdag om 19.30 uur.

Een hartelijke groet,

De projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaad-Jislum e.o.

Danny Adema (Oranjecommissie Burdaard); Anne Betzema (Bestuur MFC-It Spektrum); Gaatse van der Bij (Beheersstichting Sportaccommodatie Burdaard); Chantal Boering (3K/BSO); Linda van der Boon (Stichting Sportkantine); Sjoerd Bosgra (namens de horeca in Burdaard); Jaap Hiemstra (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Pier Meindertsma (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Evert van der Sluijs (namens de vrijwilligers van MFC It Spektrum); Howard Steenbeeke (TV Burdaard); Eddy Terpstra (namens de ondernemers in Burdaard-Jislum e.o.); Sijbren van der Velde (PKN Burdaard-Wanswerd-Jislum e.o.); Eric Wagemakers (namens de sport); Ina Witteveen (dorpencoördinator).

Wie vragen heeft kan een van ons altijd aanschieten of anders is het ook altijd mogelijk om contact op te nemen met Anton van den Beukel. Dat kan telefonisch via: 06 25 59 54 73 of via de e-mail: anton@derksengosen.nl.

Tussenbeelden, nog niet het definitieve ontwerp

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.