Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Stand van zaken
Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Stand van zaken

Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Stand van zaken

Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd. En de komende tijd gaat er opnieuw veel gebeuren. Hoog tijd dus om elkaar kort bij te praten. Dat doen we via deze nieuwsbrief. Maar natuurlijk kan iedereen die dat wil ook altijd even bellen of mailen met Anton van den Beukel. Hij is ons aanspreekpunt. Zijn contactgegevens staan onderaan deze brief.

Voor de volledigheid is de nieuwsbrief van augustus ook aan dit bericht toegevoegd, klik daarvoor op de zwarte knop of op deze link.

Het zwembad en het MFC hebben een oplossing gevonden

Eind oktober 2023 is er een oplossing gevonden voor de zakelijke meningsverschillen die het MFC en Spetter hadden over het gebruik van het zwembad in het MFC. De nu gevonden oplossing is voor allebei de partijen (Spetter en het MFC) acceptabel. Met elkaar is afgesproken dat Spetter nog tot uiterlijk 1 juni 2025 haar lessen in het MFC blijft aanbieden. De gemeente heeft het MFC en Spetter geholpen bij het vinden van deze oplossing. Maar het is uiteindelijk aan het MFC en Spetter te danken dat er nu een oplossing is.

Stopzetten van de geldlening door de BNG Bank

Zoals iedereen waarschijnlijk ook weet wil de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) de geldleningovereenkomst met het MFC stopzetten per 1 mei 2024. Dit betekent normaal gesproken dat het MFC dan failliet gaat. De gemeente helpt ons nu om te voorkomen dat dit gebeurt. De voorwaarde is wel dat we allemaal meewerken aan een oplossing. Zodra hier meer nieuws over te melden valt, laten we dat weten.

We zijn druk bezig de oplossing van volledige sloop en nieuwbouw uit te werken

In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat we bezig zijn om te kijken of volledige sloop en kleinschalige nieuwbouw een oplossing is voor de problemen rond het MFC. Dat is een oplossing die iedereen – dat is: alle gebruikers van het MFC – pijn gaat doen. Maar dit lijkt op dit moment wel de enige oplossing te zijn die ertoe leidt dat we de belangrijkste voorzieningen voor ons dorp kunnen behouden. En dat we voor de komende 20 jaar uit de zorgen zijn. Hierbij een puntsgewijze opsomming van wat we in de afgelopen weken hebben gedaan:

  • In september en oktober hebben we een aantal andere MFC’s bezocht. En steeds gevraagd: Hoe doen zij het nu? Wat werkt wel en wat werkt niet? Dat waren leuke bezoeken, die stuk voor stuk tot nadenken stemden.
  • Vervolgens zijn we met elkaar een programma van eisen gaan maken. Dit programma van eisen gaat uiteindelijk over de vraag waar een nieuwe accommodatie per se aan moet voldoen. Alle gebruikers hebben hun eisen en wensen ingediend. Op maandag 13 november 2023 hebben we met alle vertegenwoordigers van de verschillende groepen in onze gemeenschap onze gezamenlijke eisen en wensen vastgesteld. We hebben nu dus een programma van eisen. We zijn blij dat we met elkaar dit programma van eisen hebben kunnen vaststellen.
  • Nu we het programma van eisen hebben vastgesteld gaan we met behulp van een architect kijken waar onze eisen en wensen in de praktijk toe gaan leiden.
  • Op 13 november 2023 hebben we met elkaar een architect gekozen. Deze architect gaat ons nu helpen bij het maken van mogelijke plattegronden en schetsen van een mogelijk nieuw gebouw.
  • De architect zal ons ook helpen bij het inschatten van de kosten. Die weten we nu nog niet. Maar die zijn vanzelfsprekend wel belangrijk. We willen de beste oplossing voor onze voorzieningen. Maar die oplossing moet wel betaalbaar zijn.

We werken hard door. Eind november/begin december hopen we het antwoord te hebben of volledige sloop en nieuwbouw een haalbare oplossing is. De tijd zal leren of deze optimistische planning haalbaar is en of sloop en nieuwbouw inderdaad een optie zijn. Als we eind november/begin december niet halen dan is dat omdat voor ons zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Maar we gaan er alles aan doen om eind november/begin december te halen.

We hebben een nieuwe wethouder: Hanneke Jouta

Verder nog het volgende: iedereen heeft ongetwijfeld meegekregen dat wethouder Aant Jelle Soepboer niet langer de wethouder is die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor MFC It Spektrum. Hij gaat (als hij wordt verkozen) naar de Tweede Kamer voor NSC. Inmiddels is zijn opvolger al begonnen. Op 13 november 2023 hebben we als projectgroep (met daarin alle vertegenwoordigers van de verschillende groepen in ons dorp) kennisgemaakt met de nieuwe wethouder. Dat is Hanneke Jouta. Dat was een prettige kennismaking. De kennismaking bevestigde ons in het idee dat we, ondanks alle lastige kwesties die we nog moeten oplossen, met elkaar vertrouwen kunnen hebben in een goede uitkomst voor ons hele dorp.

Tot slot

Dit was het voor nu. Als mensen nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Anton van den Beukel. Dat kan via 06 25 59 54 73 of door een mail te sturen naar anton@derksengosen.nl

Een hartelijke groet namens de hele projectgroep,

Danny Adema (Oranjecommissie Burdaard); Anne Betzema (Bestuur MFC-It Spektrum); Gaatse van der Bij (Beheersstichting Sportaccommodatie Burdaard); Chantal Boering (3K/BSO); Linda van der Boon (Stichting Sportkantine); Sjoerd Bosgra (namens de horeca in Burdaard); Jaap Hiemstra (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Pier Meindertsma (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Evert van der Sluijs (namens de vrijwilligers van MFC It Spektrum); Howard Steenbeeke (TV Burdaard); Eddy Terpstra (namens de ondernemers in Burdaard-Jislum e.o.); Sijbren van der Velde (PKN Burdaard-Wanswerd-Jislum e.o.); Eric Wagemakers (FC Birdaard); Ina Witteveen (dorpencoördinator).

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.